Bunma-nha: Dominique Chen, Diane Hall, Debbie Taylor-Worley, Warraba Weatherall

Bunma-nha: Dominique Chen, Diane Hall,  Debbie Taylor-Worley, Warraba Weatherall
Bunma-nha: Dominique Chen, Diane Hall, Debbie Taylor-Worley, Warraba Weatherall

Bunma-nha mari-gal bulagaa gamilaraay-dhi, marama-ndaay bula winanga-ndaay, gumaa-li-baa, wuurriyala-y ngiyani.

Ngarranma-ndaay nhalay, yana-waa-nha guwiinbarraan, winanga-li ngurrunbaa-gu.

Gaay-gal ngami-li ngiyani, dhawun-dhi bula bunma-nha guwaala-y.


Event categories
Event contact details